Skip to main content

SKLEJKA EKO-S.A. z siedzibą w Ostrowie Wlkp.63-400,  ul. Reymonta 35, jako administrator danych osobowych, gromadzi Dane osobowe uzyskane podczas zawierania umów lub po uzyskaniu zgody oraz w trakcie ich trwania, w szczególności:

 • imię i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,
 • w przypadku firm dokonujących zakupów w SKLEJKA-EKO S.A możemy przetwarzać dane zawarte w dokumentach finansowych.
 • w przypadku akcjonariuszy przetwarzamy dane wpisane do Księgi Akcyjnej dotyczy każdego Akcjonariusza

Gromadzimy dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji umowy oraz świadczenia oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności dostarczenia naszym Klientom zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków SKLEJKA-EKO przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
 • ochrony praw SKLEJKA-EKO zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej naszych Klientów przy udzielaniu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych SKLEJKA-EKO S.A. płatności, uzasadnionego interesu SKLEJKA-EKO S.A. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych po uzyskaniu osobnych zgód,
 • rekrutacji do pracy w SKLEJKA-EKO S.A.

SKLEJKA- EKO S.A. może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi SKLEJKA- EKO S.A. ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków SKLEJKA-EKO S.A przewidzianych prawem, ochrony praw SKLEJKA -EKO.S.A. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu SKLEJKA-EKO S.A. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności SKLEJKA-EKO S.A może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi, prawne, księgowe i kadrowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firma z która współpracujemy w ramach obsługi IT, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z SKLEJKA-EKO S.A. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom).

SKLEJKA-EKO S.A zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez SKLEJKA-EKO S.A.  wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i SKLEJKA-EKO S.A.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od SKLEJKA-EKO S.A. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. SKLEJKA-EKO S.A. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, SKLEJKA-EKO S.A może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a SKLEJKA-EKO S.A. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, SKLEJKA-EKO S.A. może ograniczyć ich przetwarzanie tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez SKLEJKA-EKO S.A. oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na SKLEJKA-EKO S.A. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt  e-mail: , pocztą standardową pod adresem: Ostrów Wlkp.63-400, ul. Reymonta 35, tel. + 48 62 735 53 00.