Skip to main content

PN – EN 310 Płyty drewnopochodne. Oznaczenie modułu sprężystości przy zginaniu i wytrzymałości na zginanie

Norma podaje metodę oznaczania modułu sprężystości i wytrzymałości płyt drewnopochodnych, która polega na obciążaniu próbki, podpartej w dwóch punktach. Punkt obciążenia określono w połowie długości próbki. Podano także zasadę obliczeń.
Odpowiednie wymagania określono w PN-EN 636

PN – EN 313-1 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia
Część 1: Klasyfikacja

Norma podaje klasyfikację sklejki

 1. ze względu na wygląd ogólny:
 • – ze względu na budowę
 • – ze względu na postać i kształt
 1. ze względu na główne właściwości:
 • – ze względu na trwałość
 • – ze względu na właściwości mechaniczne
 • – ze względu na wygląd powierzchni
 • – ze względu na wykończenie powierzchni
 1. ze względu na eksploatacyjne wymagania użytkownika:

 

PN – EN 313-2 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia
Część 2: Terminologia

Norma podaje podstawowe terminy i definicje dotyczące sklejki, w tym dotyczące budowy sklejki, wyglądu powierzchni, wad drewna, wad procesu wytwarzania. Terminy podano także w języku: angielskim, francuskim i niemieckim.

PN – EN 314-1 Sklejka. Jakość sklejenia
Część 1: Metody badań

Norma podaje metody oznaczania jakości sklejenia (wytrzymałości spoiny klejowej) sklejki, płyt stolarskich i płyt warstwowych poprzez wykonanie próby ścinania.
W normie określono kształt i wymiary próbek, aparaturę pomiarową oraz opisano zabiegi przygotowawcze próbek w zależności od wymagań eksploatacyjnych wyrobu.
Odpowiednie wymagania określono w PN-EN 314-2

 

PN – EN 314-2 Sklejka. Jakość sklejenia
Część 2: Wymagania

Norma podaje wymagania dotyczące klas sklejenia sklejki z forniru zgodnie z jej przeznaczeniem. Jakość sklejenia podzielono na trzy klasy na podstawie odporności sklejki na działanie wilgoci.

PN – EN 315 Sklejka. Odchyłki wymiarów

Norma podaje odchyłki wymiarowe sklejki (długość, szerokość, grubość) oraz odchyłki prostoliniowości krawędzi i prostokątności.
Zgodnie z normą:

 1. Odchyłki długości i szerokości

– Odchyłki od nominalnego wymiaru: ± 3,5 mm.

 1. Odchyłki grubości
Nominalna grubość (t)

 

mm

Nie szlifowane płyty Płyty po szlifowaniu
Odchyłka grubości w ramach jednej płyty

mm

Odchyłki od nominalnej grubości

mm

Odchyłka grubości w ramach jednej płyty

mm

Odchyłki od nominalnej grubości

mm

≥3

 

≤12

 

1,0 +(0,8 + 0,03 t)

 

-(0,4 + 0,03 t)

0,6 +(0,2 + 0,03 t)

 

-(0,4 + 0,03 t)

>12

 

≤25

 

1,5 +(0,8 + 0,03 t)

 

-(0,4 + 0,03 t)

0,6 +(0,2 + 0,03 t)

 

-(0,4 + 0,03 t)

>25

 

≤30

 

1,5 +(0,8 + 0,03 t)

 

-(0,4 + 0,03 t)

0,8 +(0,0 + 0,05 t)

 

-(0,4 + 0,03 t)

>30

 

 

1,5 +(0,8 + 0,03 t)

 

-(0,4 + 0,03 t)

0,8 +(0,0 + 0,03 t)

 

-(0,4 + 0,03 t)

PN – EN 635-1 Sklejka. Klasyfikacja ze względu na wygląd powierzchni.
Część 1 : Postanowienia ogólne

Norma podaje ogólne zasady klasyfikacji ze względu na wygląd powierzchni zarówno według liczby i rozmiaru naturalnych cech charakterystycznych drewna, jak i wad powstałych w procesie wytwarzania. Normą nie objęto sklejki z okładzinami.
Klasę sklejki określa się na podstawie wyglądu powierzchni.
Klasa sklejki określa najpierw klasę prawej płaszczyzny, a następnie klasę lewej płaszczyzny, np. klasa II / III.

 

PN – EN 635-2 Sklejka. Klasyfikacja ze względu na wygląd powierzchni.
Część 2 : Drewno liściaste

Norma podaje właściwości i graniczne wartości cech charakterystycznych właściwych dla drewna i wad procesu wytwarzania, co umożliwia wzrokową ocenę sklejki, której warstwy zewnętrzne są wykonane z drewna gatunków liściastych,
w celu zakwalifikowania jej do odpowiedniej klasy. Normą nie objęto płyt z okładzinami.

 

PN – EN 635-3 Sklejka. Klasyfikacja ze względu na wygląd powierzchni.
Część 3 : Drewno iglaste

Norma podaje właściwości i graniczne wartości cech charakterystycznych właściwych dla drewna i wad procesu wytwarzania, co umożliwia wzrokową ocenę sklejki, której warstwy zewnętrzne są wykonane z drewna gatunków iglastych,
w celu zakwalifikowania do odpowiedniej klasy. Normą nie objęto płyt z okładzinami.

PN – EN 636 Sklejka. Wymagania techniczne

Norma określa wymagania dla sklejki ogólnego stosowania lub przeznaczonej do stosowania w budownictwie w warunkach suchych (1), wilgotnych (2) i zewnętrznych (3) oraz podaje system klasyfikacji sklejki na podstawie właściwości giętych (tabele). Zgodnie z normą:

 1. Sklejka stosowana w warunkach suchych (EN 636-1)

 Sklejka przeznaczona do użytkowania w warunkach, w których zawartość wilgoci w sklejce odpowiada wilgotności równoważnej uzyskanej w temperaturze 20°C i względnej wilgotności otaczającego powietrza nie przekraczającej 65% tylko przez kilka tygodni w roku; takie warunki odpowiadają 1. klasie użytkowania.

Wymagania dla sklejki stosowanej w warunkach suchych:

 •  – jakość sklejenia – powinna odpowiadać wymaganiom klasy 1 wg PN – EN 314–2
 •  – odporność biologiczna – sklejka powinna być dostosowana do dominujących warunków klimatycznych charakterystycznych dla 1. klasy zagrożenia ataku biologicznego określonych w PN – EN 335–3
 1.  Sklejka stosowana w warunkach wilgotnych (EN 636-2)

 Sklejka przeznaczona do użytkowania w warunkach, w których zawartość wilgoci w sklejce odpowiada wilgotności równoważnej uzyskanej w temperaturze 20°C i względnej wilgotności powietrza przekraczającej 85% tylko przez kilka tygodni w roku; takie warunki odpowiadają 2. klasie użytkowania.

UWAGA! Sklejka ta nadaje się do zastosowań zewnętrznych pod osłoną (np. z okładziną lub pod przykryciem), w niektórych okresach sklejka wytrzymuje również krótkotrwałe wystawienie na działanie warunków zewnętrznych (np. ekspozycja podczas budowy). Sklejka przystosowana jest również do zastosowań wewnętrznych w sytuacjach, gdy wilgotność podczas użytkowania jest wyższa niż w warunkach suchych.

Wymagania dla sklejki stosowanej w warunkach wilgotnych:

 •  – jakość sklejenia powinna odpowiadać wymaganiom klasy 2 wg PN – EN 314–2
 •  – odporność biologiczna – sklejka powinna być dostosowana do dominujących warunków klimatycznych charakterystycznych dla 2. klasy zagrożenia ataku biologicznego określonych w PN – EN 335–3
 1. Sklejka stosowana w warunkach zewnętrznych (EN 636-3)

 Sklejka przeznaczona do użytkowania w warunkach klimatycznych, w których wilgotność jest wyższa niż w 2. klasie użytkowania; takie warunki odpowiadają 3. klasie użytkowania.

UWAGA! Sklejka wytrzymuje działanie warunków zewnętrznych i wody lub pary wodnej w miejscu wilgotnym, lecz wietrzonym. W tej klasie odporność na atak biologiczny większości sklejek obniża się, jeżeli nie wykona się odpowiedniej obróbki zabezpieczającej i/lub nie zastosuje się odpowiednich powłok na powierzchni i na krawędziach oraz jeśli sklejka jest nieprawidłowo stosowana i konserwowana.

Wymagania dla sklejki stosowanej w warunkach zewnętrznych:

 •  – jakość sklejenia powinna odpowiadać wymaganiom klasy 3 wg PN – EN 314–2
 •  – odporność biologiczna – sklejka powinna być dostosowana do dominujących warunków klimatycznych charakterystycznych dla 3. klasy zagrożenia ataku biologicznego określonych w PN – EN 335–3

Według tej normy wszystkie typy sklejki mogą być klasyfikowane niezależnie od gatunku drewna, liczby warstw, grubości warstw, itp., w oparciu o parametry wytrzymałości na zginanie statyczne oraz moduł sprężystości przy zginaniu, co pokazuje Tablica 1 i 2 (kolejna strona).

Tablica 1 – Klasy wytrzymałości sklejki na zginanie

Wytrzymałość na zginanie statyczne
Klasa Najniższa wartość,
(co najmniej) [N/mm2]
fm 0,5 F 3 5
F 5 8
F 10 15
F 15 23
F 20 30
F 25 38
F 30 45
F 40 60
F 50 75
F 60 90
F 70 105
F 80 120
Tablica 2 – Klasy modułu sprężystości sklejki przy zginaniu

Moduł sprężystości przy zginaniu
Klasa Najniższa wartość,
(co najmniej) [N/mm2]
Em 0,5 E 5 500
E 10 1000
E 15 1500
E 20 2000
E 25 2500
E 30 3000
E 40 4000
E 50 5000
E 60 6000
E 70 7000
E 80 8000
E 90 9000
E 100 10000
E 120 12000
E 140 14000

PN – EN 717-2 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie emisji formaldehydu

Norma podaje metodę badania emisji formaldehydu metodą komorową, w której to próbkę o znanej powierzchni umieszcza się w zamkniętej komorze o zdefiniowanych i kontrolowanych parametrach. Formaldehyd wyemitowany z próbki miesza się z powietrzem w komorze, które w sposób ciągły przechodzi przez płuczki szklane wypełnione wodą, która absorbuje wyemitowany formaldehyd.
Po badaniu stężenie formaldehydu w wodzie oznacza się fotometrycznie. Emisję formaldehydu oblicza się na podstawie stężenia w wodzie, czasu pobierania, wielkości eksponowanej powierzchni badanej próbki i wyraża w mg/m2h.
Dla sklejki stosowanej w warunkach zewnętrznych nie ma potrzeby oznaczania zawartości formaldehydu, natomiast sklejka stosowana w warunkach wewnętrznych powinna być przebadana i zaklasyfikowana do jednej z dwóch klas: E1 lub E2.
Tablica 1 – Określenie klasy formaldehydu – (Zgodnie z normą PN-EN 636)

Klasa E1   Klasa E2
Początkowe badanie typu Metoda badania EN 717-1 albo EN 717-1
Wymaganie Emisja ≤ 0,124 mg/m3 powietrza Emisja > 0,124 mg/m3 powietrza
Metoda badania ————- albo EN 717-2
Wymaganie ————- Emisja > 3,5 mg/m2h do ≤ 8 mg/m2h

lub > 5 mg/m2h do ≤ 12 mg/m2h

w ciągu 3 dni od wyprodukowania

Kontrola produkcji w fabryce Metoda badania EN 717-2 EN 717-2
Wymaganie Emisja ≤ 3,5 mg/m2h

lub ≤ 5 mg/m2h

w ciągu 3 dni od wyprodukowania

Emisja > 3,5 mg/m2h do ≤ 8 mg/m2h

lub > 5 mg/m2h do ≤ 12 mg/m2h

w ciągu 3 dni od wyprodukowania

PN – EN 13986 Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie. Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie

Norma podaje definicje płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie i określono ich istotne właściwości oraz podano odpowiednie metody badawcze do oznaczania właściwości płyt drewnopochodnych niewykończonych powłokami, oklejonych, fornirowanych lub powlekanych. Podano wymagania dotyczące oceny zgodności i oznakowania tych wyrobów. Znakowanie i towarzyszące informacje mogą być umieszczone na wyrobie, etykiecie, opakowaniu lub towarzyszącej dokumentacji handlowej.

Niezależnie od wymienionego sposobu oznakowania, informacja powinna zawierać:

– nazwę (lub logo) lub kod producenta,
– numer normy oraz warunki użytkowania,
– wskazania dotyczące stosowania: „S” – dla zastosowań konstrukcyjnych, „G” – dla ogólnego stosowania,
– klasa emisji formaldehydu lub oznaczenie „ tylko do użytku zewnętrznego”,
– wymiary nominalne w milimetrach,
– klasy wytrzymałości na zginanie statyczne i moduł sprężystości,
– świadectwo jakości i jednostka certyfikująca (jeśli jest),
– numer partii lub tydzień i rok produkcji.

PN-EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek. Część 3. Migracja określonych pierwiastków

Powyższa norma określa wymagania i metody badań w zakresie migracji: glinu, antymonu, arsenu, baru, boru, kadmu, chromu (III), chromu (VI), kobaltu, miedzi, ołowiu, manganu, rtęci, niklu, selenu, strontu, cyny, cyny organicznej i cynku z materiałów zabawkowych i z części zabawek.

Sklejka liściasta oraz iglasta suchotrwała posiadają badania, które określają spełnianie wymagań zgodnie z powyższą normą.